Yuvarlak

Yuvarlak

ROTA ELEKTRİK
KABLO KESİDI 0,5-lmm - KIRMIZI KABLO KESİDİ 1,5-2.5 mm - MAVİ KABLO KESİDİ 4-6 mm - SARI KABLO KESİDİ 8-10 mm - KIRMIZI METRİK 3-4-5-6-8-10 mm ...

KABLO KESİDI 0,5-lmm - KIRMIZI
KABLO KESİDİ 1,5-2.5 mm - MAVİ
KABLO KESİDİ 4-6 mm - SARI
KABLO KESİDİ 8-10 mm - KIRMIZI
METRİK 3-4-5-6-8-10 mm